Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Helsetestene blir utført av lege eller sykepleier og vil tilpasses bedriftens arbeidsmiljøutfordringer. Blir det avdekket arbeidsrelaterte helseskader henvises det videre til spesialist for diagnose og behandling. Hver enkelt får tilbakemelding på eventuelle funn samt en anonymisert rapport blir sendt bedriften.

Våre tjeneste innenfor arbeidsmedisin og arbeidshelse består av:

 • Eksponeringskartlegging
 • Helserisikovurdering
 • Målrettet helsekontroll for eksponerte arbeidstakere ihht. krav i Arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter
 • Hørselskontroll
 • Genrell helsekontroll utført av lege
 • Sykefraværsoppfølging
  • Etablering av sykefraværsrutiner
  • Deltakelse i dialogmøter
  • Deltake i IA-utvalg og sykefraværsprosjekter
  • Forebygging og oppfølging av ansatte med redusert arbeidsevne
 • AKAN-arbeid (rus- og avhengighetsproblematikk)
  • Etablering og oppfølging i rus- og avhengighetssaker
  • Deltakelse i AKAN-utvalg
  • Etablering av rus-policy og AKAN avtaler
  • Veiledning av leder og andre aktører i arbeidet med rus- og avhengighetsproblemer
  • Oppfølging av enkelindivider under behandling