Systematisk HMS Arbeid

•    Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer
•    Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem
•    Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer
•    Kartlegging/Risikovurdering
•    Vernerunder og befaringer
•    Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
•    Utarbeidelse av handlingsplan og årsrapport
•    Risikovurdering av yrkeshygieniske faktorer og forslag til risikoreduserende tiltak