skip to Main Content

Visste du at; Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at det gjennomføres nødvendige vurderinger av fallrisiko, og enten gjennomfører tiltak for å redusere fallrisiko eller sørge for utstyr som begrenser skader ved fall. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas/rullestillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Krav ved bruk av lift/personløfter:

 • dokumentert opplæring som skal gi kunnskaper om de kravene forskrifter og bruksanvisning stiller til sikker bruk og betjening
 • utstyrsspesifikk opplæring med trening og tilstrekkelig tid til å bli kjent med den aktuelle maskinen
 • årlig sakkyndig kontroll av personløfteren skal dokumenteres

Krav ved bruk av stige:

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr
 • Stigen skal være stabil, sikres mot utglidning og brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået
 • Når en stige skal brukes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen

Krav ved bruk av stillas/rullestillas:

 • Opplæring i det aktuelle stillaset
 • være solid understøttet, ha en sikker atkomst og stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper eller forskyver seg
 • være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om det ikke er tillat å bruke
 • skal være utstyrt med rekkverk (hånd-,kne- og fotlist)
 • avstand til vegg skal være maks 0,30 m

Arbeidsgiver skal sørge for:

 • å kartlegge og risikovurdere arbeidet og arbeidsplassen
 • dokumentert opplæring ved bruk av personløfter, samt utstyrsspesifikk opplæring med trening og tilstrekkelig tid til å bli kjent med den aktuelle maskinen
 • dokumentert opplæring av den aktuelle fallsikringsselen, samt årlig sakkyndig sertifisering av fallsikringsutstyret
 • at ansatte får opplæring i bruk av det aktuelle stillaset
 • sørge for dokumentert sakkyndig kontroll av stillas, personløfter og fallsikringsutstyr

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med:

 • kartlegge og risikovurdere arbeid i høyden
 • utarbeide rutiner som en del av bedriftens internkontroll
 • vernerunder/befaringer
 • dokumentert opplæring ved arbeid i høyden

 

Ta kontakt med Aktiv HMS AS for mer informasjon om støy eller ved behov for bistand i din bedrift. Mail: post@aktiv-hms.no   Tlf: 90 90 90 38

Back To Top
Search