skip to Main Content

Visste du at; Arbeidstakere som utfører varmt arbeid kan bli eksponert for ulike helsefarlige forurensninger. Eksponering for forurensninger i forbindelse med varmt arbeid medfører særlig fare ved innånding av gasser og damper, støv og røyk. Slike forurensninger kan medføre: akutte skader som helseirritasjon av luftveiene og astmaplager, metallfeber, bronkitt og emfysem, støvlungesykdom, skader på nervesystem og kreft.

Arbeidsgiver skal sørge for:

 • å kartlegge, måle og risikovurdere forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • å utarbeide rutiner som beskriver hvilke tiltak som skal sikre de ansatte mot eksponering for helseskadelige stoffer ved varmt arbeid
 • å utarbeide rutiner for vedlikehold av utstyret, og utarbeide sikkerhetsinstrukser ved varmt arbeid, både på faste, midlertidige og skiftende arbeidsplasser
 • at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i arbeidsmetoder, bruk av arbeidsutstyr og bruk av personlig verneutstyr
 • at arbeidstakere som utfører varmt arbeid og verneombudet får løpende informasjon om helsefarer og ulykkesrisiko, nødvendige vernetiltak, resultater fra målinger av arbeidsatmosfæren og hvilke særskilte tiltak som til enhver tid er satt i verk

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med:

 • kartlegge, måle og risikovurdere
 • nødvendige tiltak
 • gjennomføre helsekontroll
 • opplæring i personlig verneutstyr
 • kurs i varme arbeider
 • utarbeide rutine som en del av bedriftens internkontroll

Ta kontakt med Aktiv HMS AS for mer informasjon om varme arbeider eller ved behov for bistand i din bedrift. Mail: post@aktiv-hms.no  Tlf: 90 90 90 38

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search